Mobach - page 16

Oostkade 5 I 4541 HH Sluiskil I
T:
0115 47 12 58 I
E
:
Het terrein van Heros Ecopark Terneuzen wordt meer en meer
een verzameling bedrijfsactiviteiten met allen één kenmerk:
“Duurzaam”. De samenwerking binnen de Kanaalzone van
Gent naar Terneuzen tussen een aantal bedrijven onder de
noemer Biopark Terneuzen heeft daar aan ten grondslag gele-
gen. Het verbinden van bedrijven die elkaars reststoffen kun-
nen gebruiken en inzetten als grondstof voor hun activiteiten
is de drijfveer achter dit “duurzaam denken en doen”. Ook in
een bredere context kun je de activiteiten van Heros plaatsen
in dit perspectief. Het opwerken van AVI-bodemas door het
terugwinnen van metalen. Daarbij is de AVI-bodemas geschikt
als zandvervanger in de wegenbouw. De granulaten zijn
geschikt om te worden toegepast in funderingen alsmede in
de beton(waren)industrie. De metalen worden alle verwerkt in
de metaalverwerkende en de staalindustrie. De bestemmingen
zijn zeer divers. Van Luxemburg tot Pakistan. Zo wordt een
aandeel geleverd in de vermindering van het gebruik van pri-
maire grondstoffen. Hout als biomassa wordt geshredderd en
toegepast als brandstof voor energiecentrales in zowel Zwe-
den en België.
Heros Ecopark Terneuzen biedt ruimte aan een Biodiesel-
fabriek met een capaciteit van 250.000 ton biodiesel en een
Biomassacentrale die op basis van vergisting groene stroom
produceert tot 10 MW. Ook bestaan er plannen een Houtge-
stookte biomassacentrale te realiseren met een groene stroom
vermogen van 5 MW. Al deze activiteiten zijn op één of andere
wijze aan elkaar verbonden waarbij de waterzuivering een pro-
minente plaats inneemt. De kade met haar 500 m lengte geeft
mogelijkheden om haven gerelateerde activiteiten te initiëren.
Met het achterliggende terrein van 45 ha geeft dat perspectief.
Dit alles vraagt om logistieke planning en kan niet zonder
logistieke capaciteit. Dat betekent dan ook dat Mobach Trans-
port binnen dit werkveld van activiteiten met vooral haar trai-
ler mogelijkheden een voorname rol vervult. Enige jaren
geleden is het contact gelegd en sindsdien is Mobach Trans-
port een elke dag terugkerende verschijning op de plant van
Heros om intern transport te verzorgen of vervoer van grond-
stoffen op zich te nemen naar locaties waar dan ook. Heros
Ecopark Terneuzen is Mobach Transport daarvoor erkentelijk
en blij met haar service gerichte instelling. Inmiddels met 90
jaar een respectabele leeftijd bereikt en een begrip in de regio.
De hartelijke felicitaties van Heros Ecopark Terneuzen met de
wens dit nog generaties lang vol te houden
.
Heros Ecopark Terneuzen
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...28
Powered by FlippingBook